دکتر نسیم محمدی

ORCID  

CIVILCA

Linkedin

RESEARCHGATE      

 

 

ﻓﻀﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻋﺮﺻﻪ وﺳﯿﻌﯽ از اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻤﻮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ . از آﺛـﺎر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﻮاﻣﻊ درﺣﺎل ﮔﺬار ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ، اﯾﺠـﺎد ﺑﺤـﺮان ، ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و دﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺷﺪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اي ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻧﺴـﻞ ﺳـﻮم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي در اﯾﺮان ﺑﻮده و ﺑﯿﺶ از ﻧﺴﻞﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ﻣﻌﺮض آﺛﺎر ﻧﺎﺷـﯽ از ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزي اﻧﺪ . ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺎزي ﻧـﻮﻋﯽ از ﺑﺤـﺮان ﻫﻮﯾـﺖ و ﻧـﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﻫـﺎي ﻫـﻮﯾﺘﯽ را در ﻣﯿـﺎن ﻃﯿـﻒ ﮔﺴﺘﺮدهاي از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺗﻌﺎدل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺘـﺄﺛﺮ ﮐـﺮده اﺳـﺖ . ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺷـﺒﮑﻪ ﻫـﺎي اجتماعی ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿـﺮات اﺳﺎﺳـﯽ در ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﻫﻮﯾـﺖ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزي ﺳـﺎز ﺷـﺪه اﻧـﺪ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻌﻨﺎﺳـﺎز ﻫـﻮﯾﺘﯽ را دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ..

جغرافیای سیاسی

اصطلاح جغرافیای سیاسی اوّلین بار در سال 1751 م. توسط فیلسوف فرانسوی روبرت آن تورگو در مقاله ای که سال ها بعد انتشار یافت، بکار برده شد. تورگو جغرافیای سیاسی را یک علم کاربردی  نظریه ای تلقی می کرد که با بررسی تأثیرات متقابل واقعیّات جغرافیایی اعم از طبیعی و انسانی با سازمان سیاسی می تواند در امر کشورداری به مسئولان مملکتی کمک نماید. بعدها در سال 1897 م. پروفسور فردریش راتزل آلمانی با نوشتن کتابی تحت عنوان جغرافیای سیاسی، نظریۀ کشور به مثابۀ موجود زنده (ارگانیزم) را ارائه داد که در آن زمان طرفداران زیادی پیدا کرد از جمله رودلف شلین استاد علوم سیاسی سوئد که با کاربرد واژۀ ژئوپلیتیک، جغرافیای سیاسی را نظریۀ کشور و ارگانیزم جغرافیایی معرفی کرد. از همین زمان ژئوپلیتیک که عمدتاً با ایدئولوژی حکومت آمیخته بود، دست در دست ژئواستراتژی مکیندری که بررسیِ اساس جغرافیایی سیاست جهان را هدف قرار داده بود، دیدگاه غالب نظریه پردازان سیاسی و جغرافیدانان را برای مدّت چهل و پنج سال تشکیل دادند. اما بعد از پایان جنگ دوّم جهانی و شکست آلمان نازی، ژئوپلیتیک خاص آلمان موجبات تخریب این دیدگاه را به عنوان یک دیدگاه دانشگاهی فراهم کرد. در مقابل جغرافیای سیاسی به ویژه در دهۀ سال های 1950 م. با کوشش جغرافیدانان نامداری مانند هارتشورن، گاتمن و استیفن جونز دورۀ فراز خود را آغاز کرد. از این زمان به بعد جغرافیای سیاسی دانشگاهی تحت تأثیر پارادایم های رایج در جغرافیا و سایر علوم اجتماعی، تحولاتی را از جهات تعریف، روش و محتوا تجربه کرد و دوره های مختلف: کارکردگرائی ناحیه ای، فضایی  کمّی، رادیکالیسم، انسان گرائی و انتقادی را طی کرد. مطالعات فضایی مربوط به کشورها، دولت ها، مرزها، پایتخت ها، تقسیمات کشوری، اختلافات ارضی، فدرالیسم، استعمارگری، رودخانه های بین المللی و ده ها مسائل مکانی   سیاسی دیگر در سطوح مقیاس های جغرافیایی متعدد محلّی تا جهانی مورد توجه جغرافیدانان سیاسی است. امروز تعریف ساده ای که مورد قبول اکثر جغرافیدانان سیاسی است، عبارتست از:

علم بررسی رابطه متقابل میان قدرت و فضا .

جغرافیای سیاسی شاخه ای از علم جغرافیا است ، که تآثیرپذیری و تآثیر گذاری سیاست و قدرت در محیط جغرافیایی و به بیان دیگر ، تآثیر تصمیمات سیاسی بر محیط جغرافیایی را مورد کاوش و بررسی قرار می دهد . نقش ویژه جغرافیای سیاسی ، سازماندهی سیاسی فضا در سطح محلی ، ملی و منطقه ای است .ژئوپولیتیک که به طور سنتی بر اساس اطلاعات ، دیدگاه ها و تکنیک های جغرافیایی به مسائل سیاست خارجی کشورها می پردازد ، یک نوع جغرافیای سیاسی کاربردی قلمداد می شود .

 جغرافیای سیاسی پدیده های سیاسی را در فضای درونی یک کشور مورد بحث قرار می دهد که به طور سنتی شامل مفاهیمی مانند مرز ، ملت ، حکومت و سرزمین است . نظر به این که یک کشور در بطن مطالعات جغرافیای سیاسی جای دارد از پیوند سه عامل ملت ، حکومت و سرزمین ، کشور تشکیل می شود ، بنابر این همه موضوعات مرتبط با این مفاهیم ، مانند ریشه یابی مسائل قومی ، جریانات مهاجرت ، تحلیل قدرت سیاسی نواحی شهری ، تحلیل فضایی قدرت سیاسی در سطح کشور ، تقسیمات کشوری و رقابت های مکانی ، دولت محلی ، تمرکز و عدم تمرکز قدرت سیاسی جغرافیای انتخابات ، از جمله مسائل مرتبط با کشور هستند که امروزه در جغرافیای سیاسی مورد توجه و بررسی قرار می گیرند .

از طرف دیگر ، در حوزه مسائل جهانی نیز که قلمرو مطالعات ژئوپولیتیک است ، به طور سنتی در باره مناسبات قدرت در سطح جهان و راه های دست یابی به قدرت جهانی و افزایش آن بحث و بررسی می شود . در حال حاضر تحولاتی که در سیاست جهان روی داده است تنوع بیشتری به مباحث ژئوپولیتیک بخشیده و این شاخه از جغرافیای سیاسی مفاهیم تازه و متنوعی را مورد بحث قرار می دهد . بررسی این مفاهیم در بستر زمان و مکان ، کمک شایان توجهی به روند اداره امور و کشورداری بهتر می کند . کشورها و دولت ها به عنوان پدیده ای سیاسی  فضائی در جهان ، واقعیتی غیر قابل انکار است که مطالعه آن موضوع جغرافیای سیاسی را تشکیل می دهد . علاوه بر این تاثیر متقابل جغرافیا و سیاست ، و بازتاب های فضائی آن در حوزه مطالعات جغرافیای سیاسی قرار دارد  .

سخن من :

اگر بر این باور باشیم که بدون فکر و ایده نو ، فرهنگ جامعه علمی دچار رکود و فاقد تحرک و بالندگی می شود ، ناگزیر ضرورت بسترسازی و ایجاد زمینه برای رشد و فکر نو را باید پذیرفت .تفکر و اندیشه به معنای واقعی کلمه زمانی نو و کاربردی است که بی ریشه ، ابتدا به ساکن و سطحی نباشد .

چه آنکه هیچ علم و شناختی بدون آگاهی از سنت های فکری گذشتگان و اساتید بزرگ آن علم  بدون اینکه نظر به قبول یا رد آنها داشته باشیم   قابل تحقق و دستیابی نیست ، و هیچگاه از عمق و اصالت واقعی برخوردار نخواهد شد .به یقین می توان گفت که بدون این نوع آموزه ها ، احتمال دارد شخصی ندانسته ها را بجای دانسته های خویش بگیرد ، و آنچه را که بکر و نو پنداشته ، در واقع بسیار متداول و اصلآ فاقد ابتکار و نو آوری باشد .

به قول بزرگی : فیلسوف واقعی دنباله رو سنت است بدون اینکه در اسارت آن باشد ، او در واقع با توجه به اندوخته ها و راه های رفته پیشینیان مسیر جدیدی را برای راهروان عرصه علم و دانش هموار می کند . دیگران نیز این رسالت را به دوش می کشند تا به آیندگان منتقل کنند . ما در واقع فقط میراث دار گذشتگان نیستیم ، بلکه امانت دار آیندگان هم هستیم .

اگر به این گفتار باور داشته باشیم و خود را هم میراث دار گذشتگان و هم امانت دار آیندگان بدانیم سنگینی باری که بر دوش داریم را به خوبی احساس می کنیم و آنچه در جامعه علمی رشته جغرافیای سیاسی می گذرد ، برای ما اهمیت بیشتری می یابد .

رشد چشم گیر تحصیلات تکمیلی در کشور گذشته از تاثیرات مثبتی که در گسترش آگاهی و اندیشه ورزی در جامعه داشته ، بستری را فراهم کرده ، تا دیدگاه های متفاوت در محیط های علمی مطرح شود و زمینه را برای بحث و ارائه نظر هموار نماید . جغرافیای سیاسی نیز به همت اساتید دلسوز و زحمتکش آن ، از یک واحد درسی در چند دهه قبل تبدیل به رشته ای تاثیر گذار و جذاب شده است . این توسعه و گسترش رشته مزایای فراوانی داشته و منشاء تحولات مهمی شده است که بر کسی پوشیده نیست . اما این واقعیت را هم نباید از نظر دور داشت که در این فضای پر شتاب و رقابت تنگاتنگ ممکن است برای طرح اندیشه و ارائه دیدگاه های جدید ، فرصت برای طرح شدن نباشد و این تلاش در پس پرده انبوهی مشغله و اندکی زمان باقی بماند .

 

درباره ما

اينجانب نسیم محمدی کاکرودی متولد 1351 در تهران که فارغ التحصیل دکترا ی جغرافیای سیاسی از دانشگاه آزاد واحد نجف آباد میباشم ، من دختر آقای دکتر علی محمدی جراح و متخصص چشم و همسر آقای دکتر حمید فنائی که ایشان از اساتید دانشگاه در رشته کامپیوتر و فن آوری اطلاعات هستند ، بوده و دارای دو فرزند پسر به نام های مهندس بشیر ( ليسانس مهندسي فناوري اطلاعات ) و بشار میباشم . ضمنآ عضو  انجمن ژئوپولیتیک ، انجمن فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد و کتابخانه ملی ایران میباشم .

 

معرفی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد  ( واحد جامع مستقل و بزرگترین دانشگاه  خاور میانه )

دکترا :

بهمن 95 دوره دکترای خود را در رشته ژئوپولیتیک در دانشگاه آزاد واحد نجف آباد شروع و در آبان 99 از پایان نامه خود با عنوان " تحلیل تأثیر شبکه های مجازی بر رفتار انتخاباتی رأی دهندگان ریاست جمهوری دراستان گیلان. ( مطالعه موردی دوره های دهم، یازدهم و دوازدهم سال های ٨٨تا 96 ) به راهنمائی آقای دکتر مهکوئی و مشاورت آقای دکتر زین العابدین با امتیاز بسیار خوب  دفاع نمودم .

فیلم دفاع از رساله دکترا ( سالن فردوسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد نجف آباد )

  عناوین مقالات دکترا :

 1 ) " بررسي تاثیر رسانه هاي اجتماعي بر مشارکت سیاسی: مطالعه انتخابات استان گيلان . که در فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت دوره 14ام شماره 51 صفحات 277 تا 302 به چاپ رسیده است . "

مقاله فوق در سومین کنفرانس روانشاسی ، علوم تربیتی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی در والنسیای اسپانیا به صورت غیر حضوری و شفاهی ارائه گردیده و در پایگاه استنادی کنفرانس های کشور سیویلیکا ( CIVILICA)  با کد (I-00483-AB ) نمایه شده است .

 2 ) " تحلیل تأثیر شبکه‌های مجازی بر رفتار انتخاباتی رأی دهندگان ریاست جمهوری دراستان گیلان (مطالعه موردی دوره‌های دهم، یازدهم و دوازدهم سال های ٨٨تا 96) . که در فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد واحد تاکستان دوره 11 ام شماره 45 صفحات 25 تا 40 به چاپ رسیده است . "

مقاله فوق  در دومین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی ، مشاوره ، علوم تربیتی ، علوم اجتماعی و علوم انسانی در پایگاه استنادی کنفرانس های کشور ( CIVILICA) با کد ( COI = PCESCONF 02_086 ) و لینک https://civilica.com/doc/1133893  به چاپ رسیده است .

فوق لیسانس :

بهمن 92 دوره فوق لیسانس خود را در رشته ژئوپلیتیک دانشگاه آزاد واحد رشت شروع کرد و در بهمن 94 از پایان نامه خود با عنوان " تاثیر توسعه شبکه های اجتماعی بر مسائل ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران " به راهنمائی آقای دکتر زین العابدین و به داوری آقایان دکتر علیزاده و دکتر پوررمضان با نمره عالی دفاع نمود .

فیلم دفاع از پایان نامه فوق لیسانس ( سالن دفاع دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد رشت )

  عناوین مقالات فوق لیسانس :

 1 ) " ژئوپلیتیک ارتباطات در رسانه های نوین و نقش آن در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران "

مقاله فوق  در دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات در پایگاه استنادی کنفرانس های کشور ( CIVILICA) با کد ( COI = PCESCONF 02_033 ) و لینک https://civilica.com/doc/521911  به چاپ رسیده است .

 2 ) " تاثیر توسعه شبکه های اجتماعی بر مسائل ژئوپولیتیک جمهوری اسلامی ایران "

که مورد تائید " Mediterranean Center Social and Education Research " قرار گرفته و در پایگاه های { Scientific Information Database  : { SID و Civilica نمایه شده اند و به کنفرانس ها و سمینار های مختلف داخلی و خارجی ارائه گردیده اند .

مقالات  فوق در سمینارهای " دومین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم انسانی " که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و همچنین " دومین کنفرنس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی " که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار گردید و انجمن ژئوپلیتیک ایران جزء حامیان این سمینارها بوده به صورت حضوری ارائه گردید .

لیسانس :

کارشناسی ناپیوسته خود را در رشته مهندسی گردشگری از دانشگاه جامع علمی  کاربردی در شهریور ماه 92 به پایان رسانده و از پایان نامه خود با عنوان " چالش های حرفه ای صنعت گردشگری " به راهنمائی آقای دکتر دادرس با نمره عالی 20 در مرداد ماه 92 دفاع کردم .

در هنگام تحصیلات خود در این مقطع متوجه نکته ظریفی شدم که من را جهت ادامه تحصیلات تکمیلی به سمت رشته ژئوپلیتیک سوق داد . نکته مورد بحث در اینجا نهفته بود که صنعت گردشگری و ورود گردشگرهای مختلف به کشور میتواند گاهآ امنیت ملی کشور را به مخاطره اندازد ، بدین معنا که جاسوسان و کارکنان سازمان های اطلاعاتی و امنیتی کشورهای مختلف میتوانند ابتدا تحت پوشش گردشگر و خبرنگار به جامعه هدف خود نفوذ کرده و منظورات خود را تحت عنوان گردشگر به فعل تبدیل کنند . با مطالعه بیشتر و دقیق تر در این زمینه بیشتر به رشته جغرافیای سیاسی علاقه مند شدم که در نتیجه برای ادامه تحصیلات تکمیلی خود این رشته را انتخاب نمودم .

فوق دیپلم :

کاردانی خود را در رشته هتلداری از دانشگاه جامع علمی  کاربردی به تاریخ شهریور 90 اخذ نمود .

 

 

مدارک دانشگاهی

دکترا(Ph.D) - جغرافیای سیاسی ( ژئوپولیتیک ) - دانشگاه آزاد  واحد نجف آباد

 

   

   

  گواهی آزمون جامع دکتری  - جغرافیای سیاسی ( ژئوپولیتیک ) - دانشگاه آزاد  واحد نجف آباد

   

  گواهينامه مدرك زبان EPT

   

  کارشناسی ارشد(Ms.A) - جغرافیای سیاسی ( ژئوپولیتیک ) - دانشگاه آزاد  واحد رشت

   

  کارشناسی(B.A) - مدیریت گردشگری - مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک گیلان - رشت

   

  کاردانی(A.A) - هتلداری - مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک گیلان - رشت

  تصاویر مراسم دفاع از رساله دکترا

  تصاویر مراسم دفاع از پایان نامه فوق لیسانس